Lisbetha Olsdotter

Olsdotter, Lisbetha, var en qvinna som fördolde sitt kön, genom att gå i karlkläder, hvarför hon blef lagförd, och infora vi här Kongl. Svea Hofrätts dom öfver henne: "Anno 1679, den 24 Oktober, Resolverades denna sak. En ransakning och dom från Långhundra Häradsting öfver en gift qvinsperson, Lisbetha Olsdotter vid namn, född i Östuna sochen, Långhundra Härad och Tysslinge torp, som sin ägta man, med hvilken hon aflat två barn, utan orsak öfvergifvit, och först på soldathustrun Saras, boendes i gamla Munklägersgränd hos en Mässingsslagare, inrådande, sig uti manskläder förklädt, til at således fixera en Gardes Kneckteänka, maria benämnd, som skolat vara mycket manfolkskär, men förlidit ar begifvit sig til Länsman Jonas Persson i Alby i botkyrka sochn, tagit sig der tjenst för dräng, och kallat sig Mats Ersson, och straxt efter, genom Skepparen Erik Persson Arnelii underhandling, som visste henne vara qvinfolk, men undsade henne til lifvet, der hon det sjelf uppenbarae, låtit lega sig til soldat af en rote bönder i Upland, hvilka gifvit Skepparen för sit omak 24 Dal., men henne 300 Dal. kmt i knecktepengar, dem hon alla på 43 Dal. när förslöst och förskingrat, och emedlertid bevistadt alla de möten, som med soldaterne hållits. Sedan hafver Lisbetha Olsdotter, eller Mats Persson, som hon låtit kalla sig, efter föregången lysning med vanliga Ceremonier låtit wiga sig med en piga, Kjerstin Ersdotter benämnd, som högeligen klagar sig af denna Lisbetha sålunda vara bedragen, som sjelfva ransakningen vidlyftigare förmäler. Tings-Rätten, i anledning af Religions-stadgan 1655, 5:e Art., och Straffordn., 3:dje punkt, dömer Olsdotter till döden, och lämnar roten fritt sina utlagda penningar af Skepparen Erik Persson lagligen återsöka, hemställande utslaget i Kongl. Rättens widare omdöme. — — — — Resolutio. — — — Aldenstund denna Lisbetha Olsdotter, som kallat sig Mats Ersson, 1) utan någon orsak, och tvärt emot sin inför Guds ansigte och den Christeliga församlingen utlofvade pligt och trohet, malitiöst öwergifvit sin ägta och laggifta man, med hvilken hon tillförne aflat tvänne barn; 2) af kätja och wanart förklädt sig i manskläder, hvarigenom hon gjort sig inför Gud til en abomination, och worden en stor förargelse; 3) icke allenast bedragit en annan qvinsperson, at ingå ägtenskap med sig, och således suo modo gjort twegifte, utan ock 4) bedrifvit med Guds ordning och det heliga ägtenskapsståndet, och de dervid i vårt kära Fädernesland burkliga ceremonier, ett offenteligt gäck och begabberi, i det hon intet haft någon afsky, at låta lysa för sig i Guds församling, och af det helga Prädikoämbet med en annan qvinsperson sammanviga; 5) med stor swek och list afhändt sin nästa och jämnchristen en stor summa penningar af 300 Dal. kmt, dem hon uti knecktepenningar tagit, och alla på 43 Dal. när förslöst och förskingradt; 6) beswikit sin höga öfverhet, i det hon gifvit sig an, at göra den tjenst, hon intet kunde prestera. Hvarföre, som hon så medelst af fullo uppsåt, muterat sexum, gäckat Gud och hans ordning, beswikit höga öfverheten och bedragit sin jämnchristen, kan hon icke från dödsstraffet befrias, utan skall hon, hafwandes på sit hufvud qvinnobonad, androm warnartigom til skräck och warnagel, med yxe halshuggas. Men Skepparen Erik Persson och soldathustrun Sara skola med henne, der det sig så göra later, at de tilstädes komma, confronteras, och efter dess befintliga brott laglingen plikta. Men som denna sak är så mycket extraordinair, skall hon inför deras Excellencer Riksens Råd refereras.

Anno 1679, d. 12 November, blef denna Criminal-sak i Kongl. Senaten refererad, och resolwerades, at densamma hemställes til Kongl. Rättens egit godtfinnande och änteliga utslag.

Kongl. Hof-Rättens sluteliga betänkande. — Kongl. Hof-Rätten finner inga skäl, at förändra den i detta mål fälde dom, utan skall til Consistorium här i staden bref afgå, at Prästerskapet noga och wäl informerar delinqventen om dess begångna synds grofwa och stora styggelse, på det hon med en sann ånger och ruelse sig til döden bereda må."

English translation from Google Translate:

Olsdotter, Lisbetha, was a woman who hid their gender, by going into men's clothes, why she became prosecuted, and introducing us here Kongl. Svea Hofrätts them over her: "Anno 1679, October 24, were resolved this matter. A ransakning and judgment from Långhundra District Courts over a married qvinsperson, Lisbetha Olsdotter named, was born in Östuna sochen, Långhundra District and Tysslinge cottage, as his Agta man with whom she aflat two children, without cause abandoned, and only the soldier's wife Sarah, residents in old monk Camp Rd in a Mässingsslagare, inrådande, himself in man's clothes disguised, til at thus fix a Gardes Kneckteänka, maria termed as educated as much manfolkskär, but förlidit s gone to til sheriff Jonas Persson in Alby in botkyrka sochn, took the der's service for the servant, and called themselves Mats Ersson, and shortly after, the skipper Erik Persson Arnelii in action, who knew her to be qvinfolk but undsade her til life where she is herself uppenbarae, let lega itself til soldier of a rotating farmers in Upland, who had given skipper for sit bumpy ride 24 Dal., but her 300 Dal. kmt in knecktepengar, those she all on 43 Dal. while out loose and scattered, and meanwhile bevistadt all the meetings, the soldiers held. then hath Lisbetha Olsdotter, and Mats Persson, which she had to call themselves, for the time illumination with usual ceremonies had Wiga with a maid, Kjerstin Ersdotter termed as highly complain themselves of this Lisbetha thus be deceived, who themselves ransakningen vidlyftigare marries. Tings-law, on account of religion Statute 1655, 5th Art., and Straffordn., 3rd paragraph, sentence Olsdotter to death, leaving the root freely outsourced their money by skipper Erik Persson legally re-search, hemställande ruling in the Royal. Court widare review. — — — — resolutions. — — — Aldenstund this Lisbetha Olsdotter, who called themselves Mats Ersson, 1) for no reason, and Contrary to her before God's face and the Christchurch Royal Assembly promised duty and fidelity, malitiöst öwergifvit the Agta and laggifta man, with whom she had heretofore aflat tvänne children, 2) by Katja and wanart disguised in men's clothing, through which she made before God til one Abomination, and worden a great offense, 3) not only deceived another qvinsperson, at ägtenskap included with it, and thus suo modo done twegifte, but also 4) bedrifvit with God's order and the sacred ägtenskapsståndet, and they dervid in our dear Fatherland jar ceremonies, one offenteligt mocking and derision, as she no had any aversion, at let shine in the church of God, and of the holy Prädikoämbet with another qvinsperson same agile, 5) with great swek and list afhändt his neighbor and even christen one large sum of money of 300 Dal. kmt, those she UTI knecktepenningar taken, and all the 43 Dal. while out loose and förskingradt; 6) beswikit its high öfverhet, as she surrendered an, at making it's service, she no could do. Wherefore, as she means by the full faith, mutated sexum, mocking God and his order, beswikit high above the unit and deceived his uniform christen, she can not from the death penalty relieved, but she will, hafwandes to sit head qvinnobonad, androm warnartigom til horror and warnagel with ax beheaded. But skipper Erik Persson and soldier's wife Sarah school with her, where it is so do later, at the tilstädes come confronteras, and after its existing crime laglingen suffers the things. But as this thing is so much extraordinair, she should be facing their Excellencer Realm Advice referenced.
Anno 1679, died November 12, became the Criminal-thing at the Royal. The Senate referred, and resolwerades, at the same hemställes til Kongl. Court egit good option and änteliga rash.
Choir. Hof Court's final league report. - Choir. Hof Court finds no reason, at changing the present case Falde judgment, but must til Consistorium this city letter afgå, at clergy carefully and Wal informs delinqventen its committed sin grofwa and great abomination, that he with a true repentance and remorse itself til death may pave."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License